Naruto 2002

8.2
2002
24min

Genre: Animation , Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Thriller

Plot: The TV Show Naruto started airing in 2002 and it is categorized as animation, action, adventure, comedy, fantasy, thriller genres. 123Movies provided links and subtitles for the episodes which last 24 minutes. All new episodes are automatically updated once they are available online.

S22E21

Season

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Episode 21: S22E21
Episode 20: S22E20
Episode 19: S22E19
Episode 18: S22E18
Episode 17: S22E17
Episode 16: S22E16
Episode 15: S22E15
Episode 14: S22E14
Episode 13: S22E13
Episode 12: S22E12
Episode 11: S22E11
Episode 10: S22E10
Episode 9: S22E09
Episode 8: S22E08
Episode 7: S22E07
Episode 6: S22E06
Episode 5: S22E05
Episode 4: S22E04
Episode 3: S22E03
Episode 2: S22E02
Episode 1: S22E01
Episode 8: S21E08
Episode 7: S21E07
Episode 6: S21E06
Episode 5: S21E05
Episode 4: S21E04
Episode 3: S21E03
Episode 2: S21E02
Episode 1: S21E01
Episode 24: S20E24
Episode 23: S20E23
Episode 22: S20E22
Episode 21: S20E21
Episode 20: S20E20
Episode 19: S20E19
Episode 18: S20E18
Episode 17: S20E17
Episode 16: S20E16
Episode 15: S20E15
Episode 14: S20E14
Episode 13: S20E13
Episode 12: S20E12
Episode 11: S20E11
Episode 10: S20E10
Episode 9: S20E09
Episode 8: S20E08
Episode 7: S20E07
Episode 6: S20E06
Episode 5: S20E05
Episode 4: S20E04
Episode 3: S20E03
Episode 2: S20E02
Episode 1: S20E01
Episode 14: S19E14
Episode 13: S19E13
Episode 12: S19E12
Episode 11: S19E11
Episode 10: S19E10
Episode 9: S19E09
Episode 8: S19E08
Episode 7: S19E07
Episode 6: S19E06
Episode 5: S19E05
Episode 4: S19E04
Episode 3: S19E03
Episode 2: S19E02
Episode 1: S19E01
Episode 19: S18E19
Episode 18: S18E18
Episode 17: S18E17
Episode 16: S18E16
Episode 15: S18E15
Episode 14: S18E14
Episode 13: S18E13
Episode 12: S18E12
Episode 11: S18E11
Episode 10: S18E10
Episode 9: S18E09
Episode 8: S18E08
Episode 7: S18E07
Episode 6: S18E06
Episode 5: S18E05
Episode 4: S18E04
Episode 3: S18E03
Episode 2: S18E02
Episode 1: S18E01
Episode 32: S17E32
Episode 31: S17E31
Episode 30: S17E30
Episode 29: S17E29
Episode 28: S17E28
Episode 27: S17E27
Episode 26: S17E26
Episode 25: S17E25
Episode 24: S17E24
Episode 23: S17E23
Episode 22: S17E22
Episode 21: S17E21
Episode 20: S17E20
Episode 19: S17E19
Episode 18: S17E18
Episode 17: S17E17
Episode 16: S17E16
Episode 15: S17E15
Episode 14: S17E14
Episode 13: S17E13
Episode 12: S17E12
Episode 11: S17E11
Episode 10: S17E10
Episode 9: S17E09
Episode 8: S17E08
Episode 7: S17E07
Episode 6: S17E06
Episode 5: S17E05
Episode 4: S17E04
Episode 3: S17E03
Episode 2: S17E02
Episode 1: S17E01
Episode 13: S16E13
Episode 12: S16E12
Episode 11: S16E11
Episode 10: S16E10
Episode 9: S16E09
Episode 8: S16E08
Episode 7: S16E07
Episode 6: S16E06
Episode 5: S16E05
Episode 4: S16E04
Episode 3: S16E03
Episode 2: S16E02
Episode 1: S16E01
Episode 28: S15E28
Episode 27: S15E27
Episode 26: S15E26
Episode 25: S15E25
Episode 24: S15E24
Episode 23: S15E23
Episode 22: S15E22
Episode 21: S15E21
Episode 20: S15E20
Episode 19: S15E19
Episode 18: S15E18
Episode 17: S15E17
Episode 16: S15E16
Episode 15: S15E15
Episode 14: S15E14
Episode 13: S15E13
Episode 12: S15E12
Episode 11: S15E11
Episode 10: S15E10
Episode 9: S15E09
Episode 8: S15E08
Episode 7: S15E07
Episode 6: S15E06
Episode 5: S15E05
Episode 4: S15E04
Episode 3: S15E03
Episode 2: S15E02
Episode 1: S15E01
Episode 25: S14E25
Episode 24: S14E24
Episode 23: S14E23
Episode 22: S14E22
Episode 21: S14E21
Episode 20: S14E20
Episode 19: S14E19
Episode 18: S14E18
Episode 17: S14E17
Episode 16: S14E16
Episode 15: S14E15
Episode 14: S14E14
Episode 13: S14E13
Episode 12: S14E12
Episode 11: S14E11
Episode 10: S14E10
Episode 9: S14E09
Episode 8: S14E08
Episode 7: S14E07
Episode 6: S14E06
Episode 5: S14E05
Episode 4: S14E04
Episode 3: S14E03
Episode 2: S14E02
Episode 1: S14E01
Episode 35: S13E35
Episode 34: S13E34
Episode 33: S13E33
Episode 32: S13E32
Episode 31: S13E31
Episode 30: S13E30
Episode 29: S13E29
Episode 28: S13E28
Episode 27: S13E27
Episode 26: S13E26
Episode 25: S13E25
Episode 24: S13E24
Episode 23: S13E23
Episode 22: S13E22
Episode 21: S13E21
Episode 20: S13E20
Episode 19: S13E19
Episode 18: S13E18
Episode 17: S13E17
Episode 16: S13E16
Episode 15: S13E15
Episode 14: S13E14
Episode 13: S13E13
Episode 12: S13E12
Episode 11: S13E11
Episode 10: S13E10
Episode 9: S13E09
Episode 8: S13E08
Episode 7: S13E07
Episode 6: S13E06
Episode 5: S13E05
Episode 4: S13E04
Episode 3: S13E03
Episode 2: S13E02
Episode 1: S13E01
Episode 18: S12E18
Episode 17: S12E17
Episode 16: S12E16
Episode 15: S12E15
Episode 14: S12E14
Episode 13: S12E13
Episode 12: S12E12
Episode 11: S12E11
Episode 10: S12E10
Episode 9: S12E09
Episode 8: S12E08
Episode 7: S12E07
Episode 6: S12E06
Episode 5: S12E05
Episode 4: S12E04
Episode 3: S12E03
Episode 2: S12E02
Episode 1: S12E01
Episode 24: S11E24
Episode 23: S11E23
Episode 22: S11E22
Episode 21: S11E21
Episode 20: S11E20
Episode 19: S11E19
Episode 18: S11E18
Episode 17: S11E17
Episode 16: S11E16
Episode 15: S11E15
Episode 14: S11E14
Episode 13: S11E13
Episode 12: S11E12
Episode 11: S11E11
Episode 10: S11E10
Episode 9: S11E09
Episode 8: S11E08
Episode 7: S11E07
Episode 6: S11E06
Episode 5: S11E05
Episode 4: S11E04
Episode 3: S11E03
Episode 2: S11E02
Episode 1: S11E01
Episode 22: S10E22
Episode 21: S10E21
Episode 20: S10E20
Episode 19: S10E19
Episode 18: S10E18
Episode 17: S10E17
Episode 16: S10E16
Episode 15: S10E15
Episode 14: S10E14
Episode 13: S10E13
Episode 12: S10E12
Episode 11: S10E11
Episode 10: S10E10
Episode 9: S10E09
Episode 8: S10E08
Episode 7: S10E07
Episode 6: S10E06
Episode 5: S10E05
Episode 4: S10E04
Episode 3: S10E03
Episode 2: S10E02
Episode 1: S10E01
Episode 21: S09E21
Episode 20: S09E20
Episode 19: S09E19
Episode 18: S09E18
Episode 17: S09E17
Episode 16: S09E16
Episode 15: S09E15
Episode 14: S09E14
Episode 13: S09E13
Episode 12: S09E12
Episode 11: S09E11
Episode 10: S09E10
Episode 9: S09E09
Episode 8: S09E08
Episode 7: S09E07
Episode 6: S09E06
Episode 5: S09E05
Episode 4: S09E04
Episode 3: S09E03
Episode 2: S09E02
Episode 1: S09E01
Episode 24: S08E24
Episode 23: S08E23
Episode 22: S08E22
Episode 21: S08E21
Episode 20: S08E20
Episode 19: S08E19
Episode 18: S08E18
Episode 17: S08E17
Episode 16: S08E16
Episode 15: S08E15
Episode 14: S08E14
Episode 13: S08E13
Episode 12: S08E12
Episode 11: S08E11
Episode 10: S08E10
Episode 9: S08E09
Episode 8: S08E08
Episode 7: S08E07
Episode 6: S08E06
Episode 5: S08E05
Episode 4: S08E04
Episode 3: S08E03
Episode 2: S08E02
Episode 1: S08E01
Episode 8: S07E08
Episode 7: S07E07
Episode 6: S07E06
Episode 5: S07E05
Episode 4: S07E04
Episode 3: S07E03
Episode 2: S07E02
Episode 1: S07E01
Episode 31: S06E31
Episode 30: S06E30
Episode 29: S06E29
Episode 28: S06E28
Episode 27: S06E27
Episode 26: S06E26
Episode 25: S06E25
Episode 24: S06E24
Episode 23: S06E23
Episode 22: S06E22
Episode 21: S06E21
Episode 20: S06E20
Episode 19: S06E19
Episode 18: S06E18
Episode 17: S06E17
Episode 16: S06E16
Episode 15: S06E15
Episode 14: S06E14
Episode 13: S06E13
Episode 12: S06E12
Episode 11: S06E11
Episode 10: S06E10
Episode 9: S06E09
Episode 8: S06E08
Episode 7: S06E07
Episode 6: S06E06
Episode 5: S06E05
Episode 4: S06E04
Episode 3: S06E03
Episode 2: S06E02
Episode 1: S06E01
Episode 24: S05E24
Episode 23: S05E23
Episode 22: S05E22
Episode 21: S05E21
Episode 20: S05E20
Episode 19: S05E19
Episode 18: S05E18
Episode 17: S05E17
Episode 16: S05E16
Episode 15: S05E15
Episode 14: S05E14
Episode 13: S05E13
Episode 12: S05E12
Episode 11: S05E11
Episode 10: S05E10
Episode 9: S05E09
Episode 8: S05E08
Episode 7: S05E07
Episode 6: S05E06
Episode 5: S05E05
Episode 4: S05E04
Episode 3: S05E03
Episode 2: S05E02
Episode 1: S05E01
Episode 17: S04E17
Episode 16: S04E16
Episode 15: S04E15
Episode 14: S04E14
Episode 13: S04E13
Episode 12: S04E12
Episode 11: S04E11
Episode 10: S04E10
Episode 9: S04E09
Episode 8: S04E08
Episode 7: S04E07
Episode 6: S04E06
Episode 5: S04E05
Episode 4: S04E04
Episode 3: S04E03
Episode 2: S04E02
Episode 1: S04E01
Episode 18: S03E18
Episode 17: S03E17
Episode 16: S03E16
Episode 15: S03E15
Episode 14: S03E14
Episode 13: S03E13
Episode 12: S03E12
Episode 11: S03E11
Episode 10: S03E10
Episode 9: S03E09
Episode 8: S03E08
Episode 7: S03E07
Episode 6: S03E06
Episode 5: S03E05
Episode 4: S03E04
Episode 3: S03E03
Episode 2: S03E02
Episode 1: S03E01
Episode 21: S02E21
Episode 20: S02E20
Episode 19: S02E19
Episode 18: S02E18
Episode 17: S02E17
Episode 16: S02E16
Episode 15: S02E15
Episode 14: S02E14
Episode 13: S02E13
Episode 12: S02E12
Episode 11: S02E11
Episode 10: S02E10
Episode 9: S02E09
Episode 8: S02E08
Episode 7: S02E07
Episode 6: S02E06
Episode 5: S02E05
Episode 4: S02E04
Episode 3: S02E03
Episode 2: S02E02
Episode 1: S02E01
Episode 220: Tabidachi
Episode 219: Yomigaetta kyuukyoku heiki
Episode 218: Fuujiwareta suna Suiko no hangeki
Episode 217: Suna no doumeikoku Konoha no shinobi
Episode 216: Kieta takumi Nerawareta Shukaku
Episode 215: Keshisaritai kako
Episode 214: Torimodoshita genjitsu
Episode 213: Ushinawareta kioku
Episode 212: Sorezore no michi
Episode 211: Honoo no kioku
Episode 210: Mayoi no mori
Episode 209: Teki wa 'Shinobazu'
Episode 208: Meiki Kachou fuugetsu no omosa
Episode 207: Fujirareta hazu no nouryoku
Episode 206: Genjutsu-ka genjitsu-ka Gokan wo seisuru mono
Episode 205: Kurenai no gokuhi ninmu: San-daime tono yakusoku
Episode 204: Nerawareta Yakumo Fuuin sareta nouryoku
Episode 203: Kurenai no ketsudan Torinokosareta dai 8-han
Episode 202: Honjitsu happyou! Ase to namida no besuto 5! Otanoshimi no bangai-hen mo aru-ttebayo supesharu
Episode 201: Tajuu torappu Hokai no kauntodaun
Episode 200: Geneki baribari! Saikyou no suketto
Episode 199: Mato hazure miete kita hyouteki
Episode 198: Anbu mo oteage Naruto no kioku
Episode 197: Dai pinchi! Konoha no 11-nin zen'in shuugou
Episode 196: Namida no gekitotsu! Nekketsu shitei taiketsu
Episode 195: Daisan no choujuu, saidai no raibaru
Episode 194: Kaiki norowareta yuureijou
Episode 193: Biba doujou yaburi! Seishun wa bakuhatsu da
Episode 192: Ino zekkyou! Pocchari paradaisu
Episode 191: Shi no senkoku 'Kumori tokidoki hare'
Episode 190: Byakugan wa mita! Jiki tsukai no shikaku
Episode 189: Chikasui mujinzou no ningu
Episode 188: Fukakai nerawareta gyoushonin
Episode 187: Kaigyô!! Konoha hikkoshi sentâ
Episode 186: Warau Shino
Episode 185: Konohagakure no densetsu Onbaa wa jitsuzai shita!!
Episode 184: Inuzuka Kiba no nagâi ichinichi
Episode 183: Hoshi wa kagayaki o mashite
Episode 182: Saikai Nokosareta jikan
Episode 181: Hoshikage Houmurisarareta shinjutsu
Episode 180: Hijutsu Kujaku myouhou no daishou
Episode 179: Natsuhiboshi, Omoide no komoriuta
Episode 178: Deai 'Hoshi' no na o motsu shounen
Episode 177: Oh!? Purîzu Misutâ Posutoman
Episode 176: Shissou, meisou, jiguzagusou! Otte owarete machigaete
Episode 175: Koko hore wan wan! Maizoukin o sagase
Episode 174: Arienêttebayo! Serebu ninpou Kinton no jutsu
Episode 173: Kaisen Tokihanatareta pawâ
Episode 172: Zetsubou Hikisakareta hâto
Episode 171: Sennyuu Shikumareta torappu
Episode 170: Shougeki Tozasareta doa
Episode 169: Kioku Ushinawareta pêji
Episode 168: Moero Zundou! Mazete nobashite yude agero!
Episode 167: Shirasagi no habataku jikan
Episode 166: Todomatta mama no jikan
Episode 165: Naruto shisu
Episode 164: Ososugita suketto
Episode 163: Sakushi Koumei no omowaku
Episode 162: Shiroki noroi no musha
Episode 161: Sankyaku kenzan Ao no Yajuu? Moujuu? ...Chinjuu?
Episode 160: Eru ka erareru ka!? Okkêdera no kettou
Episode 159: Teki ka mikata ka!? Kouya no shoukin kasegi
Episode 158: Minna ore ni tsuitekoi! Ase to namida no takurami dai sabaibaru
Episode 157: Hashire!!! Seimei no karê
Episode 156: Gyakushuu no raiga
Episode 155: Shinobi yoru an'un
Episode 154: Byakugan no tenteki
Episode 153: Kokoro ni todoke! Ai no tekken
Episode 152: Sei aru mono e no sousoukyoku
Episode 151: Moeyo Byakugan! Kore ga watashi no nindou yo
Episode 150: Damashite bakashite damasarete! Souzetsu mushi mushi dai batoru
Episode 149: Doko ga chigaunosa!? Mushi tte onaji ni mienaika
Episode 148: Choutsubiryoku ni akamaru mo shitto! Maboroshi no bikouchuu o sagase
Episode 147: Innen no taiketsu! Omae ni ore wa taosanee
Episode 146: Nokosareta yabou Orochimaru no kage
Episode 145: Sakuretsu! Nyû fômêshon inoshikachou
Episode 144: Shinsei sanningumi Futari to ippiki!
Episode 143: Hashire Tonton! Omae no hana ga tayori dattebayo
Episode 142: Genkai shisetsu no san'akunin
Episode 141: Sakura no ketsui
Episode 140: Futatsu no kodou Kabuto no wana
Episode 139: Kyoufu! Orochimaru no yakata
Episode 138: Kiyoki uragiri Hakanaki negai
Episode 137: Bugaisha no machi Fuuma ichizoku no kage
Episode 136: Sennyuu sousa!? Tsu ni kita kita chou S kyuu ninmu
Episode 135: Mamorenakatta yakusoku
Episode 134: Namidaame no ketsumatsu
Episode 133: Namida no houkou! Omae wa ore no tomodachi da
Episode 132: Tomoyo!
Episode 131: Kaigen Mangekyou sharingan no himitsu
Episode 130: Chichi to ko Hibiwareta kamon
Episode 129: Itachi to Sasuke Toosugiru sonzai
Episode 128: Todokanai sakebi
Episode 127: Shuunen no ichigeki! Sawarabi no mai
Episode 126: Saikyou taiketsu! Gaara vs Kimimaro!!
Episode 125: Konoha doumeikoku Suna no shinobi
Episode 124: Yajuu sakuretsu! Hajikero futtobe tsukinukero!
Episode 123: Konoha no aoki yajuu kenzan!
Episode 122: Feiku! Otoko Shikamaru Kishi kaisei no kake
Episode 121: Sorezore no tatakai
Episode 120: Unare! Hoero! Kyuukyoku no taggu
Episode 119: Shissaku! Aratanaru teki
Episode 118: Dakkan: Ma ni awanakatta utsuwa
Episode 117: Makerarenai riyuu
Episode 116: Shikai 360 do Byakugan no shikaku
Episode 115: Omae no aite wa kono ore da!
Episode 114: Saraba tomo yo...! Sore demo ore wa shinjiteru
Episode 113: Pawâ zenkai! Moero chouji
Episode 112: Ikinari nakamaware? Shikamaru shoutai pinchi
Episode 111: Sesshoku Otoyoninshuu no jitsuryoku
Episode 110: Kessei! Teppeki no fômêshon
Episode 109: Oto no sasoi
Episode 108: Mienai kiretsu
Episode 107: Omae to tatakaitai! Tsui ni gekitotsu, Sasuke vs Naruto
Episode 106: Todokuka Idate! Shinnen no rasuto supâto
Episode 105: Gôru chokuzen! Raimei todoroku daigekitou
Episode 104: Hashire Idate! Arashi o yobu haran no Nagishima!!
Episode 103: Naruto gekichin!? Inbou uzumaku daiunabara
Episode 102: Iza shinninmu Giri to jinjou to chakoku o sukue!
Episode 101: Mitai, shiritai, tashikametai Kakashi sensei no sugao
Episode 100: Nekketsu shitei no kizuna ~ otoko ga nindô o tsuranuku toki ~
Episode 99: Hi no ishi o tsugumono
Episode 98: Ninja wo yamero! Tsunade no tsûkoku
Episode 97: Naruto no yukemuri chin dôchû
Episode 96: Sansukumi no tatakai
Episode 95: Godaime Hokage inochi o kaketa tatakai!
Episode 94: Kurae! Ikari no Rasengan
Episode 93: Kôshô ketsuretsu!!
Episode 92: YES ka! NO ka! Tsunade no kaitô
Episode 91: Shodai Hokage no isan Shi o yobu kubikazari
Episode 90: Ikari bakuhatsu! Yurusanêttebayo
Episode 89: Hamon
Episode 88: Konoha mâku to hitai ate
Episode 87: Konjou!!! Warero mizufuusen
Episode 86: Shugyou kaishi Ore wa zettê tsuyokunaru!
Episode 85: Orokanaru otouto yo urame, nikume!
Episode 84: Unare Chidori Hoero Sasuke
Episode 83: Oo, nô! Jiraiya no jonan, Naruto no sainan
Episode 82: Sharingan vs Sharingan!!
Episode 81: Asagiri no kikyou
Episode 80: Sandaime yo, towa ni......!!
Episode 79: Rimitto bucchigiri!: Hikari to yami
Episode 78: Bakuhatsu! Korezo Naruto ninpouchô
Episode 77: Hikari to yami Gaara to iu na
Episode 76: Tsukiyo no ansatsusha
Episode 75: Genkai o koete... Sasuke no ketsudan!!
Episode 74: Kyoukaku! Gaara no shoutai
Episode 73: Kinjutsu ougi! 'Shiki fuujin'
Episode 72: Hokage no ayamachi Kamen ni shita no sugao
Episode 71: Kokon musou! 'Hokage' to iu reberu no tatakai
Episode 70: Nigegoshi No.1 Mendokusê ga yarukkyanee!!
Episode 69: Mattemashita! A ranku ninmu dattebayo!!
Episode 68: 'Konoha Kuzushi' Shidou!
Episode 67: Date ni okureta wake ja nai! Kyuukyoku ougi Chidori tanjou!!
Episode 66: Arashi o yobu otoko!! Sasuke no Gejimayu-ryuu taijutsu!
Episode 65: Gekitotsu! Konoha mai suna ugomeku toki
Episode 64: Kumo wa ii naa... yaruki zero no otoko
Episode 63: Shikkaku!? Kiken! Maedaoshi! Haran bukumi no daihonsen!
Episode 62: Ochikobore no sokojikara!
Episode 61: Shikaku zero! Mouhitotsu no zettai bougyo
Episode 60: Byakugan vs Kagebunshin! Ore wa zettê katsu!!
Episode 59: Môretsu môtsui môdasshu honsen kaishi dattebayo
Episode 58: Shinobi yoru ma no te! Nerawareta byoushitsu
Episode 57: Tonda! Haneta! Mogutta! Gama oyabun toujou!!
Episode 56: Sei ka shi ka!? Menkyo kaiden wa inochi gake!
Episode 55: Setsunai omoi negai wo kometa ichirin
Episode 54: Ero-sennin jikiden kuchiyose no jutsu dattebayo!!
Episode 53: Aiya shibaraku! Ero-sennin toujou!
Episode 52: Ebisu futatabi! Harenchi wa watashi ga yurushimasen zo!
Episode 51: Yami ni ugomeku kage Sasuke ni semaru kiki!
Episode 50: Aa Rokku Rî! Kore ga otoko no ikizama yo!!
Episode 49: Nekketsu ochikobore! Tsuini sakuretsu, kindan no ougi!
Episode 48: Gaara funsai!! Wakasa da! Pawâ da! Bakuhatsu da!
Episode 47: Akogare no hito no me no mae de!!
Episode 46: Byakugan kaigen!! Uchiki na Hinata no daitan ketsui!
Episode 45: Hinata sekimen! Kankyaku anguri, Naruto no oku no te
Episode 44: Akamaru sansen!! Makeinu wa docchi da?
Episode 43: Shikamaru tajitaji!? Kunoichi-tachi no atsuki tatakai
Episode 42: Besuto batoru wa shânnarô!!
Episode 41: Raibaru gekitotsu! Otome gokoro wa honki môdo
Episode 40: Isshoku sokuhatsu!! Kakashi VS Orochimaru
Episode 39: Geji mayu jerashî! 'Shishi rendan' tanjou!
Episode 38: Gokakusha nibun ni ichi!? Ikinari shiai dattebayo!!
Episode 37: Daini shiken toppa! Seizoroi rûkî nainu!
Episode 36: Bunshin taiketsu! Ore ga shuyaku dattebayo!
Episode 35: Nozoki mi genkin! Maki mono no himitsu
Episode 34: Akamaru bikkuri! Gaara, kyoui no jitsuryoku
Episode 33: Muteki no fômêshon! InoShikaCho!!
Episode 32: Sakura saku! Ketsui no ushiro sugata
Episode 31: Geki mayu puratonikku! Boku wa shinu made anata o mamoru!!
Episode 30: Yomigaere sharingan! Hissatsu Katon ryuuka no jutsu!
Episode 29: Naruto hangeki! Nigenêndattebayo!
Episode 28: Kuuka kuwareruka! Esa ni natta Naruto
Episode 27: Daini shiken sutâto! Mawari wa minna teki darake!
Episode 26: Zettai hikken! Shi no mori chokusen rupo! Konoha no gakkyu shinbun da kore!
Episode 25: Deta toko shôbu! Funbari dokoro no 10-mon-me
Episode 24: Ikinari Shikkaku? Chô nankan no dai ichi shiken
Episode 23: Kechirase raibaru! Ruki nainu zenin shugo
Episode 22: Kiai 120% nau de Rokku na chôsen-jô!
Episode 21: Nanore! Arawarenta Kyouteki tachi!!
Episode 20: Shinsho totsunyu! Chunin shiken dattebayo
Episode 19: The Demon in the Snow
Episode 18: Shinobi toiu na no dougu
Episode 17: Shiroi kako, himeta omoi
Episode 16: Kaihousareta fuuin
Episode 15: Shikai zero no tatakai, sharingan kuzushi
Episode 14: Igaisei No.1, Naruto sansen!
Episode 13: Haku no hijutsu. Makyou hyoushou
Episode 12: Kyoujou kessen! Zabuza futatabi!!
Episode 11: Eiyû no ita kuni
Episode 10: Chakura no mori
Episode 9: Sharingan no kakashi
Episode 8: Itami ni chikau ketsui
Episode 7: Kiri no ansatsusha!
Episode 6: Jûyô ninmu! Nami no kuni e chô shuppatsu!
Episode 5: Shikkaku? Kakashi no ketsuron
Episode 4: Shiren! Sabaibaru enshû
Episode 3: Shukuteki!? Sasuke to Sakura
Episode 2: Konohamaru da kore!
Episode 1: Sanjô! Uzumaki Naruto